Δωρεάν επανεξέταση στις εξετάσεις ESB

H ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση ισχύει για τους αποτυχόντες υποψηφίους σε όλα τα επίπεδα (B1, B2, C1, C2), από τον Μάιο 2015. 

 
Σημαντική Διευκρίνηση: 

Το δικαίωμα δωρεάν επανεξέτασης προϋποθέτει απαραίτητα:

  • Συμμετοχή του αποτυχόντα σε τουλάχιστον μία από τις δύο αμέσως επόμενες εξεταστικές περιόδους, Μαΐου ή Δεκεμβρίου, που έπονται της πρώτης, μη-επιτυχούς, συμμετοχής. 
  • Σε περίπτωση επόμενης επανεξέτασης συμμετοχή σε συνεχόμενες εξεταστικές περιόδους

 

Παράδειγμα: οι αποτυχόντες Μαΐου 2015, για να έχουν το δικαίωμα επανεξέτασης, θα πρέπει η πρώτη τους επανεξέταση να γίνει στις εξετάσεις είτε Δεκεμβρίου 2015, είτε Μαΐου 2016. Στη συνέχεια, εάν χρειαστεί επανεξέταση του υποψηφίου θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά Δεκέμβριο 2016 και ούτω καθεξής.  

Category: 
Εξετάσεων