Επικαιροποίηση Αδειών ΚΞΓ, ανά διετία

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 και τις σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, όλα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών που έχουν λάβει τη νέα άδεια, οφείλουν να την επικαιροποιούν, ανά διετία, με αναγγελία στον ΕΟΠΠΕΠ. Διαβάστε εδώ 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση Επικαιροποίησης
  • Καταβολή χρηματικού ποσού ύψους €50 με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, αρ. λογαριασμού: GR02 0110 1250 0000 1255 4003 926 (για Κ.Ξ.Γ.)
  • Δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας και των κτηριολογικών προδιαγραφών
  • Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ και ΟΑΕΕ
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου o Περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης o Περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης    

 

Η αναγγελία αποστέλλεται, ταχυδρομικά έως την 31η Ιουλίου κάθε δεύτερου έτους, από την ημερομηνία που αναγράφεται στη νέα άδεια. Προσοχή, ο φάκελος υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν παρέλθει η διετία (λαμβάνεται υπόψη το έτος).

 

 

Σημαντικές επισημάνσεις: 

1. Θα πρέπει να εξετάσετε άμεσα την ημερομηνία που αναγράφεται στην νέα άδεια που σας έχει στείλει ο ΕΟΠΠΕΠ. Για να υπολογίσετε αν έχει παρέλθει η διετία, λαμβάνετε υπόψη την ημερομηνία που αναφέρεται στη Συνεδρίαση της επιτροπής ΕΟΠΠΕΠ (όχι αυτή που αναγράφεται στην κορυφή της σελίδας, κάτω από το bar code).

2. Επιπλέον, για τον υπολογισμό λήξης της διετίας, λαμβάνετε υπόψη μόνον το έτος έκδοσης της άδειας σας, και όχι το μήνα. Επί παραδείγματι, πρέπει να ανανεωθούν έως 31 Ιουλίου 2016 οι άδειες που έχουν εκδοθεί από 1/1/2014 έως 31/12/2014.

3. Σε περίπτωση που έχετε κάνει τροποποίηση αδείας και τώρα διαθέτεται νέα άδεια ΕΟΠΠΕΠ, με διαφορετικό ΑΦΜ, οφείλετε να κάνετε ανάκληση της προηγούμενης, μη ισχύουσας, άδειας. Απαιτείται αποστολή email στον ΕΟΠΠΕΠ, όπου ο εκπαιδευτικός φορέας δηλώνει ότι έχει πάψει να λειτουργεί.

4. Σε περίπτωση που θέλετε να επικαιροποιήσετε και για φροντιστήριο Μέσης ή/και για ΚΔΒΜ1, οφείλετε να ετοιμάσετε ξεχωριστούς φακέλους για κάθε φορέα. Απαιτούνται: 

  • 1 (μία) αίτηση επικαιροποίησης ανά φορέα (ΚΞΓ, Μέσης, ΚΔΒΜ1)
  • 1 (ένα) παράβολο ανά φορέα (κατάθεση σε διαφορετικό IBAN, ανάλογα το Φορέα)
  • πρωτότυπα δικαιολογητικά για το φάκελο επικαιροποίησης του ΚΞΓ
  • Απλές φωτοτυπίες των πρωτοτύπων για το φάκελο επικαιροποίησης των άλλων φορέων