Φορολογικές – Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Μαΐου 2019

Tax Advisory Office

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ  2019

  • Μέχρι 15/05 η ηλεκτρονική υποβολή μέσω TAXISNET της διόρθωσης των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία Προμηθευτών, (ΈΞΟΔΑ), έτους 2018.
  • Μέχρι 31/05 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. του προσωπικού μας που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), το μήνα Μάρτιο 2019. 
  • Μέχρι 31/05 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.), της προσωρινής δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), το μήνα Μάρτιο 2019.
  • Μέχρι 31/05 η χειρόγραφη υποβολή στις Δ.Ο.Υ. της Δήλωσης του Χαρτοσήμου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Μάρτιο 2019, και η καταβολή του σχετικού ποσού μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.) .
  • Μέχρι 31/05 η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Απριλίου 2019.
  • Μέχρι 31/05 η απόδοση εισφορών Ι.Κ.Α. μηνός Απριλίου 2019.

Υπολογισμός και καταβολή-χορήγηση στους εργαζομένους:

Άδεια ληφθείσα και επίδομα αδείας:

Α) Για την περίοδο 01/01-31/05, για όσους δεν έλαβαν καθόλου άδεια και επίδομα αδείας κατά το μήνα Απρίλιο 2019.

 

Β) Από την αναλογία για την περίοδο 01/01-31/05, μείον την άδεια και το επίδομα αδείας που έλαβαν αντιστοίχως μέχρι τον Απρίλιο 2019.