ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Εκπαίδευση και απασχόληση ανέργων νέων

Εκπαίδευση: 240 ώρες σεμινάρια σε αντικείμενα που σχετίζονται με τον ιατρικό κλάδο και τις υπηρεσίας υγείας.

Πρακτική ’σκηση: σε Δημόσια Νοσοκομεία ή άλλες Υπηρεσίες αυτών, διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.

Δυνατότητα συμμετοχής: πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (παιδιά της οικογενείας σας, συγγενείς, πρώην μαθητές και άλλοι γνωστοί σας).

Προϋπόθεση: ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Σας επισημαίνουμε ότι η επιλογή θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια: Οικογενειακή Κατάσταση, Εισόδημα, Χρόνος Ανεργίας, Ηλικία.

Οι άνεργοι επιδοτούνται με:

  • €1500 (θεωρητική κατάρτιση)
  • €6000 (πρακτική άσκηση)

Προσοχή: επειδή αναμένεται μεγάλη συμμετοχή ανέργων, προς όφελος σας είναι η όσο το δυνατόν πιο άμεση δήλωση ενδιαφέροντος.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας, μέχρι Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου, στα γραφεία του Συνδέσμου (τηλ. 2103830752) ή με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).