Άρση υποχρέωσης ηλεκτρονικής ανακοίνωσης διδάκτρων

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΔΕΝ ανακοινώνουν πλέον τα δίδακτρα στο Παρατηρητήριο Τιμών.

Οι ιδιοκτήτες ΚΞΓ, είναι μόνο υποχρεωμένοι να έχουν τιμοκατάλογο διδάκτρων της τρέχουσας σχολικής χρονιάς στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών τους, και να τον θέτουν στη διάθεση των γονέων και κηδεμόνων, εφόσον ζητηθεί.

Η υποχρέωση προέκυπτε με βάση τα αναφερόμενα στο αρ. 87 της υπουργικής απόφασης Α2-718/28-7-2014 (ΦΕΚ Β’ 2090) περί κωδικοποίησης κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ).

Με την Υπουργική Απόφαση 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ Β’ 2983) καταργήθηκε η ανωτέρω Α2-718/2014 Υ.Α. στο σύνολό της.