Φορολογικές Υποχρεώσεις Ιούνιος 2017

Tax Advisory Office, Φορολογικά – Λογιστικά

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  • Έως 15/06 η ηλεκτρονική υποβολή των Καταστάσεων Τιμοκαταλόγων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Εμπορίου, (Κατάσταση Διδάκτρων), που αφορούν την μαθησιακή περίοδο 2017-2018. Για τις οδηγίες υποβολής πατήστε εδώ.
  • Μέχρι 30/06 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε από το προσωπικό μας), το μήνα Απρίλιο 2017.
  • Μέχρι 30/06 η ηλεκτρονική υποβολή της προσωρινής δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), το μήνα Απρίλιο 2017, καθώς και η καταβολή του σχετικού ποσού.
  • Μέχρι 30/06 η υποβολή στις Δ.Ο.Υ. (και όχι ηλεκτρονικά), της Δήλωσης του Χαρτοσήμου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Απρίλιο 2017, και η καταβολή του σχετικού ποσού μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.).
  • Έως 30/06 η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Μαϊου 2017.
  • Έως 30/06 η ηλεκτρονική υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2016, (περίοδος 01/01-31/12/2016).
  • Έως 30/06 η ηλεκτρονική υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων Φορολογικού Έτους 2016, (περίοδος 01/01-31/12/2016), ως ’ρθρο 45 του Κ.Φ.Ε.
  • Έως 30/06, (ύστερα από δοθείσα παράταση), η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ» του έτους 2016, (χρήση 2015).
  • ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ηλεκτρονική υποβολή στο «ΕΡΓΑΝΗ» μέσα σε οκτώ, (8), ημερολογιακές ημέρες από το γεγονός.
Υπολογισμός και Καταβολή: Εκτός των άλλων, (Μισθός κ.λ.π.), και του υπολοίπου της αναλογίας της ’δειας Ληφθείσας, – Επιδόματος Αδείας, για την περίοδο 01/01-λήξη της Σύμβασης. (Υπενθυμίζουμε ότι από το ποσό που θα καταβληθεί αφαιρείται το ποσό που έχει ήδη χορηγηθεί στον εργαζόμενο στο παραπάνω ημερολογιακό διάστημα).