Πάγια Ρύθμιση Οφειλών και για τις μη Ληξιπρόθεσμες Οφειλές Μέσω Taxisnet

Σε προηγούμενο Ενημερωτικό Δελτίο μας είχαμε ενημερώσει σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 114 του Ν. 4152/2013 και αναμέναμε την πάγια ρύθμιση οφειλών και για τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον είναι διαθέσιμη η πάγια ρύθμιση οφειλών και για τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές μέσω του TAXISNET.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Ν. 4152/2013 :

«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

  1. Οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Τελωνεία του κράτους, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Ν.Δ. 356/1974, Κ. Ε.Δ.Ε.), δύνανται, κατόπιν αίτησης των οφειλετών πριν ή μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής αυτών και εφόσον συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία και δυνατότητα τήρησης προγράμματος δόσεων, να ρυθμίζονται άπαξ και να καταβάλλονται:

Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και κατ΄ εξαίρεση έως είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία.»