ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ – ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μεταβίβαση. Η νέα άδεια που έχει χορηγηθεί με την διαδικασία της υπεύθυνης δήλωσης δύναται να μεταβιβαστεί σε οποιονδήποτε αρκεί ο νέος ιδιοκτήτης να πληροί τις προϋποθέσεις των γενικών χαρακτηριστικών που ορίζει ο νέος νόμος. Δηλαδή δεν απαιτείται καμία διαδικασία από τον μεταβιβάζοντα-παλαιό ιδιοκτήτη. Μόνον ο καινούργιος ιδιοκτήτης θα πρέπει να έχει ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα και πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.

 

Επιτρέπεται η συστέγαση και συλλειτουργία διαφορετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στους ίδιους χώρους. Απαιτείται μόνον, η έκδοση διαφορετικής άδειας για κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα (ξένες γλώσσες, φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, εργαστήριο ελευθέρων σπουδών κ.α.)